โทรศัพท์: 035 - 969652
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจปรัชญา

 “สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นศูนย์บริการวิชาการเต็มรูปแบบ”
พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมสนับสนุน 
1. การบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น
2. การทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน 
    การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook