โทรศัพท์: 035 - 969652
ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
  • พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
  • พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545
  • พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553
  • พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดาเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
  1. เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
  2. สนับสนุน และให้บริการวิชาการกับชุมชนและสังคมในพื้นท่ีของ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และจังหวัดใกล้เคียง
ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook