โทรศัพท์: 035 - 969652
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจปรัชญา

ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดีพันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการ พัฒนาหน่วยงาน

2. ให้บริการการใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook