โทรศัพท์: 035 - 969652
แบบสอบถาม/แบบประเมิน

  • 1. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจของให้บริการสถานที่
  • 2. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจของการให้บริการ
  • 3. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจของการจัดโครงการและกิจกรรม  • 1. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่
  • 2. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • 3. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจของการบริหารและพัฒนา  • 1. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน
  • 2. แบบสอบถาม / แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook