โทรศัพท์: 035 - 969652
โครงสร้างการบริหารจัดการ

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานเป็น 9 ฝ่าย โดยมีการแบ่งงานและกำหนดภาระงานอย่างชัดเจน ดังนี้


1. ฝ่ายงานโนโยบายและแผน

 • งานด้านงบประมาณและแผน ได้แก่ วางแผนและจัดทำแผนงบประมาณประจำปี สรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี
 • งานกิจการรายได้ ได้แก่ วางแผนจัดทำโครงการกิจการรายได้หน่วยงาน รับผิดชอบงานบริการวิชาการ


2. ฝ่ายงานบุคคลและธุรการ

 • งานธุรการ ได้แก่ ออกเลขหนังสือรับเข้า / ส่งออก ดำเนินการส่งหนังสือ
 • งานบุคคล ได้แก่ จัดทำสรุปเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
โดยจัดส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลทุกเดือน รายงานสรุปเวลาการปฏิบัติงานของคณาจารย์ และบุคลากร ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
 • งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สรุปการทำกิจกรรมต่างๆ เก็บข้อมูลที่สรุปกิจกรรมต่างๆ ลงฐานข้อมูล


3. ฝ่ายงานทะเบียน

 • งานลงทะเบียน ได้แก่ ลงทะเบียน ติดตามผล ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบ แก้ไข ติดตามคำร้องเรื่องผลการเรียนและเรื่องอื่นๆมาดำเนินการ จัดทำเอกสารการสอบสารนิพนธ์ และการเบิกค่าตอบแทน ติดตาม นศ.ปริญญาโท
 • งานติดต่อประสานงานกับผู้สอน ได้แก่ จัดรายวิชาตารางสอน ตารางสอบ ประสานงานด้านเอกสารการฝึกวิชาชีพนิสิตนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานแนะแนว ได้แก่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเรียน รับสมัครเรียน


4. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

 • ด้านกิจกรรมนิสิต ได้แก่ ดูแลนิสิตปัจจุบัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ กยศ. ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ ยาเสพย์ติด และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม และตรวจสอบการเข้าร่วม ประสานงานกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาส่วนกลาง


5. ฝ่ายงานการเงิน

 • ด้านการเบิก – จ่ายเงิน ได้แก่ ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค ดำเนินการเบิกค่าประสานงานการเรียนการสอน ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้สอยต่างๆภายในหน่วยงาน ดูแลควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร ดำเนินการ และส่งเอกสาร เรื่องยืมเงินกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน รับชำระค่าเทอมของนิสิต นักศึกษา


6. ฝ่ายงานพัสดุ

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้แก่ วางแผนการซื้อ-จ้าง ติดต่อ ประสานงาน และหาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการซ่อมแซม ที่ได้รับอนุมัติให้ซื้อ-จ้างได้ ติดต่อและดำเนินการจ้างบริการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตัดยอดพัสดุจากระบบคลังพัสดุ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี


7. ฝ่ายงานเกษตร

 • งานด้านพืช ได้แก่ วางแผนจัดระบบปลูกพืช ดำเนินการและดูแลตามแผนงานปลูกพืช ดูแลอุปกรณ์การเกษตร
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ วางแผนปรับภูมิทัศน์ ดำเนินการและดูแลตามแผนงานปรับ
ภูมิทัศน์


8. ฝ่ายงานยานพาหนะ 

 • ด้านรถยนต์ ได้แก่ ขับรถยนต์ไปติดต่อราชการ ขับรถรับส่งผู้สอน ประสานงานเจ้าหน้าที่การเงินในการเบิกเชื้อเพลิง รายงานการตรวจสอบรถยนต์ ดูแลและวางแผนตรวจเช็คการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น


9. ฝ่ายงานช่าง 

 • งานดูแลอาคารสถานที่ ได้แก่ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ จัดสถานที่และดูแลการใช้งาน ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยโดยรอบหน่วยงาน สำรวจและตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่ เสนอความต้องการ และประสาน ในการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
 • งานซ่อมบำรุง ได้แก่ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเบื้องต้น

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook