โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ดำเนินการจัด “งานเปิดตลาดเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูป และการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย”

       ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ดำเนินการจัด “งานเปิดตลาดเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูป และการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย” เพื่อจัดแสดงสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook