โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์/ให้ข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ที่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

                                                      

ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook