โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

          ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ นายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งคณะกรรมการ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ มีการแยกกลุ่มประชุมตามกลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร
- กลุ่มที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
- กลุ่มที่ 3 ศูนย์การบำบัดผู้ป่วยแพทย์ทางเลือกและการฟื้นฟูสมรรคภาพผู้สูงวัย

ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook