โทรศัพท์: 035 - 969652
ข่าวสาร

ประกาศอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่และบริการภายในมหาวิทยาลัย

ตามที่มีหน่วยงานและบุคลากรภายใน องค์กรและบุคคลภายนอก เข้ามาขอใช้สถานที่ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจำ จึงต้องมีการควบคุมดูแลรักษาอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมิให้ชำรุดเสียหาย รวมทั้งต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายให้กับระบบสาธารณูปโภคและการบริการต่างๆ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันสำหรับผู้เข้ามาขอใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

จึงประกาศอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่และบริการภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ประสงค์ขอใช้สถานที่และบริการทำหนังสือถึง ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขออนุมัติใช้สถานที่และชำระค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่
ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook