โทรศัพท์: 035 - 969652
สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เกษตรและซัพพลายเชน