โทรศัพท์: 035 - 969652
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร และซัพพลายเชน


ปัจจุบันดำเนินการรับสมัคร - จัดการเรียนการสอน เฉพาะที่กรุงเทพฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
B.Sc. (Agricultural Management Innovation and Supply chain)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลใกล้บ้าน สังคมดี มีสภาพแวดล้อมดี ประหยัดค่าใช้จ่าย

ปรัชญา

“มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืน”

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตร โดยนำการจัดการนวัตกรรมเข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจภาคเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระบบการผลิตพืชและสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการซัพพลายเชน และการจัดการธุรกิจ รวมถึงเข้าใจทั้งระบบการเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมธุรกิจเกษตรและเครือข่าย สามารถประกอบธุรกิจด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองได้

จุดเด่นของหลักสูตร
 1. มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา
 2. สิทธิได้รับการพิจารณากู้เงิน กยศ.
 3. คณาจารย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 4. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง
 5. ความร่วมมือการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน
 6. มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย
 7. จบแล้วสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
อาชีพที่สามารถประกอบได้
 1. พนักงานของรัฐ เช่น นักส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการการเกษตร
 2. พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 3. พนักงานในมูลนิธิหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ฯลฯ
 4. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Download PDF File


ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook