โทรศัพท์: 035 - 969652
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ปัจจุบันดำเนินการรับสมัคร - จัดการเรียนการสอน เฉพาะที่กรุงเทพฯ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
B.PA. (Bachelor of Public Administration Program)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลใกล้บ้าน สังคมดี มีสภาพแวดล้อมดี ประหยัดค่าใช้จ่าย

ปรัชญา

“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความตระหนักและยึดมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะนำไปสู่การสร้างความสุขและความเจริญของประเทศอย่างยั่งยืน”

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการงานภาครัฐสมัยใหม่ เป็นผู้มีธรรมาภิบาล และสามารถบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสามารถนำไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร
  1. มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา
  2. สิทธิได้รับการพิจารณากู้เงิน กยศ.
  3. หลักสูตรมีมาตรฐาน เหมาะสมกับผู้ศึกษา
  4. สามารถกำหนดเวลาเรียนได้
  5. คณาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากภาครัฐ
  6. มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย
  7. จบแล้วสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ วิสาหกิจและเอกชน
อาชีพที่สามารถประกอบได้
  1. ตำแหน่งงานในภาครัฐ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)ตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร สายปราบปราม หรือสายธุรการ)ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง บุคลากร นักพัฒนาชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐสภา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  2. ตำแหน่งงานในภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
  3. ตำแหน่งงานในภาคเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท ลูกจ้างธนาคาร

Download PDF File


ติดตามข่าวสารได้ที่ BSRU Facebook